برای تغییر DNS کنسول پلی استیشن 4 وارد تنظیمات کنسول شوید و سپس به منوی Network بروید .در این مرحله گزینه Set Up Internet Connectionرا بزنید.

 اگر از کابل LAN استفاده می‌کنید گزینه LAN Cable و اگر از اینترنت بی‌سیم استفاده می‌کنید، گزینه Wi-Fi را بزنید.
گزینه custom را انتخاب کنید - IP را روی Automatic و DHCP را روی Do Not Specity قرار دهید.
- در تنظیمات DNS Server گزینه Manual را انتخاب کنید. اکنون می‌توانید DNS اولیه و ثانویه مورد نظر خود را وارد کنید.


برای مثال، اگر می‌خواهید از DNS گوگل استفاده کنید، در primary DNS عبارت 8.8.8.8 و در Secondary DNS عبارت 8.8.4.4 را وارد کنید.
- تنظیمات MTU و Proxy را روی Automatic قرار دهید.

اکنون شما DNS کنسول خود را تغییر داده‌اید. دقت کنید که این DNS ذکر شده برای سایت گوگل است و شما می‌توانید از هر آدرس DNS دیگری استفاده کنید

لیست dns های پیشنهادی ما لیست تمام DNS های تست شده
پشاتل موبایل 
Primary:
91.239.100.100
Secondary:
89.233.43.71

شاتل ثابت 
Primary :
91.239.100.100
Secondary :
89.233.43.71

پارس آنلاین 
Primary :
91.239.100.100
Secondary :
89.233.43.71

مخابرات
Primary:
91.239.100.100
Secondary:
89.233.43.71

همراه اول 
Primary:
208.67.220.200
Secondary:
208.67.222.222

ایرانسل 
Primary :
109.69.8.51
Secondary:
0.0.0.0

ایرانسل 
Primary:
74.82.42.42
Secondary: 
0.0.0.0

مخابرات 
Primary:
8.8.8.8
Secondary: 
8.8.4.4

مخابرات 
Primary: 
4.4.4.4
Secondary: 
4.2.2.4

MTU: 1473
مخابرات 
Primary: 
91.239.100.100
Secondary: 0.0.0.0

مخابرات 
Primary: 
195.46.39.39
Secondary:
195.46.39.40

شاتل ثابت 
Primary :
8.8.8.8
Secondary:
8.4.4.8

رایتل 
Primary: 91.239.100.100
Secondary:
89.233.43.71

آسیا تک 
Primary:
91.239.100.100
Secondary:
89.233.43.71

مبین نت 
Primary:
10.44.8.8
Secondary:
8.8.8.8

بیشتر نت ها :

Primary :199.85.127.10 
Secondary 199.85.126.10 
Primary: 208.67.220.220 
Secondary: 208.67.222.222

Primary:77.88.8.8
Secondary: 77.88.8.1

Primary: 8.20.247.20 
Secondary: 8.26.56.26

Primary:91.239.100.100
Secondary: 0.0.0.0


HTTP PROXY 


???????? - France)89.30.96.166:3128

(???????? - Finland)95.216.194.192:3128

(???????? - Finland)95.217.91.205:3128

(???????? - Argentina)200.89.174.181:3128

(???????? - Canada)159.203.44.177:3128

(???????? - Canada)159.203.6.169:8080

(???????? - United States)142.93.184.47:8080

(???????? - Bangladesh)103.28.121.58:3128

(???????? - Argentina)200.89.178.195:3128

(???????? - Germany)148.251.125.20:3128

(???????? - Mexico)148.217.94.54:3128

(???????? - Netherlands)163.172.219.130:443

(???????? - Russia)80.254.48.93:3128

(???????? - Germany)185.243.114.43:8080

(???????? - Russia)5.53.16.202:3128

(???????? - Russia)37.18.74.13:3128

(???????? - Russia)109.111.146.150:53281

(???????? - Russia)188.225.27.151:3128

(???????? - Lebanon)185.222.50.202:3128

(???????? - France)163.172.128.177:8811

(???????? - Romania)188.173.32.55:8888

(???????? - France)5.135.184.46:3128

(???????? - Russia)80.78.240.170:3128

(???????? - Russia)194.226.34.132:8888

(???????? - India)103.47.153.13:80

(???????? - Germany)136.243.14.107:8090

(???????? - Russia)178.44.196.205:8080

(???????? - Germany)178.63.96.33:3128

(???????? - Brazil)200.178.251.146:8080

(???????? - Russia)5.1.53.46:8080

(???????? - France)51.91.212.159:3128

(???????? - Germany)51.68.172.7:3128

(???????? - United States)165.22.207.119:8080

(???????? - Mexico)177.224.90.29:8080

(???????? - United States)167.172.56.165:8080

(???????? - United States)157.245.61.250:8080

(???????? - France)178.33.132.121:80

(???????? - United States)104.248.91.205:8080

(???????? - Hong Kong SAR China)47.244.239.147:80

(???????? - United States)157.245.49.23:8080

(???????? - United States)104.248.157.119:8080

(???????? - United States)167.71.131.44:8080

(???????? - Thailand)118.174.211.220:11

(???????? - United States)68.183.105.214:8080

(???????? - Singapore)128.199.241.212:8080

(???????? - Singapore)180.210.201.55:3129

(???????? - Netherlands)104.248.88.167:8080

(???????? - United States)138.197.5.192:8888

(???????? - Singapore)180.210.201.57:3130

(???????? - United States)35.245.208.185:3128

(???????? - Turkey)134.209.98.103:8080

(???????? - United States)129.146.181.251:3128

(???????? - United States)208.97.133.64:80

(???????? - United States)157.245.54.87:8080

(???????? - United States)167.71.131.76:8080

(???????? - United States)18.191.146.79:3128

(???????? - Singapore)128.199.252.41:3128

(???????? - United States)157.245.62.226:8080

(???????? - United States)23.237.173.102:3128

(???????? - Ukraine)91.205.218.64:80

(???????? - United States)68.183.191.41:8080

(???????? - United States)198.98.56.71:8080

(???????? - South Africa)197.81.195.28:3128

(???????? - Germany)144.91.121.20:8080

(???????? - United States)198.98.55.168:8080

(???????? - Vietnam)118.70.144.77:3128

(???????? - United States)165.22.36.112:3128

(???????? - United States)68.183.125.104:8080

(???????? - Vietnam)203.162.21.216:8080

(???????? - Russia)194.226.34.132:5555

(???????? - United States)45.55.62.247:8080

(???????? - Germany)144.91.121.20:3128

HTTP PROXY 


???????? - France)89.30.96.166:3128

(???????? - Finland)95.216.194.192:3128

(???????? - Finland)95.217.91.205:3128

(???????? - Argentina)200.89.174.181:3128

(???????? - Canada)159.203.44.177:3128

(???????? - Canada)159.203.6.169:8080

(???????? - United States)142.93.184.47:8080

(???????? - Bangladesh)103.28.121.58:3128

(???????? - Argentina)200.89.178.195:3128

(???????? - Germany)148.251.125.20:3128

(???????? - Mexico)148.217.94.54:3128

(???????? - Netherlands)163.172.219.130:443

(???????? - Russia)80.254.48.93:3128

(???????? - Germany)185.243.114.43:8080

(???????? - Russia)5.53.16.202:3128

(???????? - Russia)37.18.74.13:3128

(???????? - Russia)109.111.146.150:53281

(???????? - Russia)188.225.27.151:3128

(???????? - Lebanon)185.222.50.202:3128

(???????? - France)163.172.128.177:8811

(???????? - Romania)188.173.32.55:8888

(???????? - France)5.135.184.46:3128

(???????? - Russia)80.78.240.170:3128

(???????? - Russia)194.226.34.132:8888

(???????? - India)103.47.153.13:80

(???????? - Germany)136.243.14.107:8090

(???????? - Russia)178.44.196.205:8080

(???????? - Germany)178.63.96.33:3128

(???????? - Brazil)200.178.251.146:8080

(???????? - Russia)5.1.53.46:8080

(???????? - France)51.91.212.159:3128

(???????? - Germany)51.68.172.7:3128

(???????? - United States)165.22.207.119:8080

(???????? - Mexico)177.224.90.29:8080

(???????? - United States)167.172.56.165:8080

(???????? - United States)157.245.61.250:8080

(???????? - France)178.33.132.121:80

(???????? - United States)104.248.91.205:8080

(???????? - Hong Kong

SAR China)47.244.239.147:80

(???????? - United States)157.245.49.23:8080

(???????? - United States)104.248.157.119:8080

(???????? - United States)167.71.131.44:8080

(???????? - Thailand)118.174.211.220:11

(???????? - United States)68.183.105.214:8080

(???????? - Singapore)128.199.241.212:8080

(???????? - Singapore)180.210.201.55:3129

(???????? - Netherlands)104.248.88.167:8080

(???????? - United States)138.197.5.192:8888

(???????? - Singapore)180.210.201.57:3130

(???????? - United States)35.245.208.185:3128

(???????? - Turkey)134.209.98.103:8080

(???????? - United States)129.146.181.251:3128

(???????? - United States)208.97.133.64:80

(???????? - United States)157.245.54.87:8080

(???????? - United States)167.71.131.76:8080

(???????? - United States)18.191.146.79:3128

(???????? - Singapore)128.199.252.41:3128

(???????? - United States)157.245.62.226:8080

(???????? - United States)23.237.173.102:3128

(???????? - Ukraine)91.205.218.64:80

(???????? - United States)68.183.191.41:8080

(???????? - United States)198.98.56.71:8080

(???????? - South Africa)197.81.195.28:3128

(???????? - Germany)144.91.121.20:8080

(???????? - United States)198.98.55.168:8080

(???????? - Vietnam)118.70.144.77:3128

(???????? - United States)165.22.36.112:3128

(???????? - United States)68.183.125.104:8080

(???????? - Vietnam)203.162.21.216:8080

(???????? - Russia)194.226.34.132:5555

(???????? - United States)45.55.62.247:8080

(???????? - Germany)144.91.121.20:3128